google-site-verification: google352b9fc26690516d.html
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. Celem wprowadzenia nowych regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. 
Dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze działania do nowych wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Wszystko po to, by zagwarantować Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych i poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych, dostępie do nich i innych uprawnieniach, które gwarantuje RODO.
Polityka prywatności
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Interior Studio Projektowania Wnętrz Jerzy Cebula.
2. Z Administratorem danych można się skontaktować: - pocztą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: interior@dll.pl
3. Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
-  realizacji usługi świadczonej przez Interior Studio Projektowania Wnętrz Jerzy Cebula na podstawie Umowy o Dzieło,
- w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane, przekazywane ani sprzedawane stronie trzeciej.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych;
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez  Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami Umowa o Dzieło.
13. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
projekt wnętrz Warszawa
JC   I N T E R I O R    D E S I G N

jako jedna z nielicznych pracowni
ponownie odkrywamy dla Państwa
​B A Z A L T - niezwykły kamień MOCY

ALL RIGHTS RESERVED © 2020 JC INTERIOR DESIGN

Design & Created by MAGNUM

K  R  E  A  T  Y  W  N  O  Ś  Ć  -  D  O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E - K  U  L  T  U  R  A  -  P  R  O  F  E  S  J  O  N  A  L  I  Z  M

INTERIOR DESIGN

projektowanie wnętrz

koncepcja

projekt kompleksowy

projektowanie On-Line

elewacje i ogrodzenia

b l o g

o mnie

polityka prywatności

B A Z A L T

Miłego dnia!

zadzwoń lub napisz maila

ograniczona odpowiedzialność

Warszawa projekt wnętrz

OFERTA

KONTAKT